Algemene voorwaarden

(hieronder vermeld als zijnde “voorwaarden”)

1.2 koopeenvarken.be is een onderdeel van GEF bvba, met maatschappelijke zetel te kreyelerstraat 7, 3950 Bocholt, België en ondernemingsnummer 0840.944.567  (hierna vermeld als zijnde “koopeenvarken.be”)

1.3 Algemene bepalingen
koopeenvarken.be is een online webshop waar mensen verse vleespakketten, met een minimum van 9 kg per vleespakket, kunnen kopen.  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepasssing op alle artikelen uit het koopeenvarken.be assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij koopeenvarken.be.
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige voorwaarden van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden, ook al zouden deze bedingen dat zij als enige voorwaarden van toepassing zouden zijn.

1.4 koopeenvarken.be behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2  Aanbod en overeenkomst
Elk aanbod geldt voor zowel particulieren, zelfstandigen als vennootschappen gelegen in België en Nederland.  Reservaties/bestellingen van vleespakketten en vleesproducten kunnen worden gedaan via de website. Doch wordt het varken slechts verdeeld nadat het volledig verkocht is.    

Na reservatie van minimaal één vleespakket, ontvangt de klant per e-mail hiervan een bevestiging met verzoek tot betaling.  Na volledige betaling en volledige verkoop van minstens één varken, wordt het pakket uitgeleverd op de dag aangegeven op de website van koopeenvarken.be.  Alle goederen blijven eigendom van koopeenvarken.be tot op moment van volledige betaling.

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. koopeenvarken.be is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

- De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan koopeenvarken.be verzonden. Deze gegevens zijn door koopeenvarken.be ontvangen; of

- koopeenvarken.be heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door koopeenvarken.be herroepen worden in geval de koper niet aan de door koopeenvarken.be gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op welke wijze dan ook vanwege koopeenvarken.be worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. koopeenvarken.be kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3 Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw, vervoer en alle andere door de klant te dragen taksen.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. De koper is de prijs verschuldigd die koopeenvarken.be in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat, zolang niet is betaald, koopeenvarken.be geen producten zal leveren.

3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door koopeenvarken.be worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4 Betaling
Bij bestellingen via de website kan de koper betalen middels overschrijving, bancontact/mister cash,visa, mastercard of Ideal.

5 Levering en leveringstijd
De vleespakketten worden steeds geleverd op het door u opgegeven adres in België of Nederland.  In alle provincies/regio’s in België en Nederland wordt enkel geleverd bij een minimum afname van 90 kg per provincie/regio. 

Tussen leveringsdatum en datum van betaling kunnen enkele weken zitten.  Indien de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan de eerder voorgestelde leverdatum en/of leveringsadres, dan kan dit nog tot vijf dagen voor de geplande levering.  U doet dit via email (info@koopeenvarken.be)

5.1 De door koopeenvarken.be aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres.

5.3 De koper is verplicht het gekochte pakket binnen de overeengekomen termijn en op het afgesproken tijdstip af te nemen. Koopeenvarken.be levert alle vleespakketten steeds vers uit door middel van een gekoeld transport. Daardoor kan koopeenvarken.be in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden betreffende mogelijke bedorven producten.  Het is aan de koper om het vleespakket bij levering zo snel mogelijk in te vriezen. De bedenktijd als bedoeld in artikel burgerlijk wetboek, boek 7 artikel 2 is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen.

5.4 Koopeenvarken.be en de koper komen overeen dat er steeds iemand aanwezig zal zijn op de vooraf aangegeven dag van levering. Indien er toch niemand aanwezig was op het door u opgegeven afleveradres, dan kan alleen nog op de maatschappelijke zetel van koopeenvarken.be het pakketje afgehaald  worden na afspraak.  Aangezien koopeenvarken.be en de koper eerder overeen zijn gekomen om er steeds voor te zorgen dat er iemand aanwezig zou zijn op de dag van levering, is koopeenvarken.be in geen enkel geval nog verantwoordelijk voor mogelijk bederf van de vleeswaren. Indien bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat koopeenvarken.be vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. 

5.5 Terstond na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via info@koopeenvarken.be. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van koopeenvarken.be zoals weergegeven in artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden.

6 Overmacht
6.1 In geval van overmacht is koopeenvarken.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. koopeenvarken.be is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

7 Persoonsgegevens
koopeenvarken.be zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door koopeenvarken.be intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. koopeenvarken.be neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 koopeenvarken.be is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

8.2 De koper vrijwaart koopeenvarken.be voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

9 Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Koopeenvarken.be (GEF BVBA) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Koopeenvarken.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering op hun kosten terug bezorgen aan Koopeenvarken.be (GEF BVBA) Kreyelerstraat 7, 3950 Bocholt, België.
Goederen (cadeaubonnen) met een verkoopprijs vanaf 100,00 Euro dienen ons per aangetekend schrijven te worden teruggestuurd. Na ontvangst zal het bedrag van de aankoop worden teruggestort zonder betaling van boete. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn ten laste van de klant.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde staat bevinden kunnen worden teruggenomen.

Artikelen die onderhevig zijn aan bederf zullen in geen geval worden teruggenomen.

Koninklijk Besluit van 6 september 1993 bepaalt dat de bedenktermijn niet geldt voor producten die snel kunnen bederven of producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld levensmiddelen).

De consument heeft steeds het recht om af te zien van zijn/haar aankoop. Dit kan op eenvoudig verzoek via een e-mail naar info@koopeenvarken.be. Je kan dit eventueel ook per gewone post verzenden.

10 Overige bepalingen
10.1 Ten laste van de koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die koopeenvarken.be, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is koopeenvarken.be bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

10.2 De overeenkomsten aangegaan door koopeenvarken.be worden beheerst door Belgisch recht. De "eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken", de "eenvormige wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken" en het "verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken" evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 In geval van een geschil is de rechtbank van het arrondissement Hasselt bevoegd.